1 POLITYKA

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Witryn internetowych, aplikacji mobilnych, produktów i usług, które będą zawierać łącza prowadzące do niniejszej Polityki i które będą wyświetlane Klientom i Odwiedzającym do akceptacji.

DCT Abu Dhabi zobowiązuje się do poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i prywatności w Emiracie Abu Zabi oraz przepisami federalnymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Niniejsza Polityka opisuje, w jaki sposób DCT Abu Dhabi gromadzi, ujawnia i przetwarza Dane osobowe, w tym między innymi imię i nazwisko użytkownika, adres, dane uwierzytelniające i/lub dane biometryczne.

Odwiedzenie Witryny internetowej, dowolnej usługi internetowej DCT Abu Dhabi, aplikacji mobilnej i spersonalizowanego rozwiązania, lub korzystanie z nich przez odwiedzającego może wymagać dostępu do danych osobowych odwiedzającego. Odwiedzający zostaną z wyprzedzeniem powiadomieni przez Witrynę o wszelkich gromadzonych informacjach dotyczących produktów i/lub usług i poproszeni o ich akceptację, jeśli prośba o informacje wykracza poza zakres niniejszej Polityki, Witryna udostępni Odwiedzającemu łącze do odpowiednich dodatkowych zasad i poprosi Odwiedzającego o ich akceptację.

Witryny internetowe, produkty i usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych innych organizacji lub agencji, które mają własne polityki prywatności, lub mogą być w nich osadzone. W takim przypadku Odwiedzający, w zakresie, w jakim nie odwiedza już Witryny internetowej i nie przekazuje DCT Abu Dhabi swoich Danych osobowych, będzie podlegał polityce prywatności witryny zewnętrznej, do której uzyskał dostęp, a DCT Abu Dhabi nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek Dane osobowe przekazane stronie trzeciej gromadzącej informacje za pośrednictwem witryny internetowej kontrolowanej lub obsługiwanej przez osobę trzecią.

2 GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH/BIOMETRYCZNYCH

DCT Abu Dhabi gromadzi informacje (w tym Dane osobowe) o Odwiedzających, gdy wchodzą oni w interakcję z odwiedzaną Witryną (w tym tworzą konto użytkownika i przesyłają formularze kontaktowe), korzystają z aplikacji mobilnej DCT Abu Dhabi, produktu DCT Abu Dhabi lub usługi DCT Abu Dhabi. Zgodnie z prawem DCT Abu Dhabi może również pozyskiwać dane z publicznych i komercyjnych źródeł zewnętrznych, w tym między innymi nabywać dane statystyczne od stron trzecich. Dane osobowe gromadzone przez DCT Abu Dhabi mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, płeć, stanowisko, identyfikator Emirates ID, paszport (tylko w przypadku użytkowników międzynarodowych), adresy e-mail, numery telefonów komórkowych, dane logowania (konto i hasło) oraz zdjęcia, w zależności od sposobu interakcji Odwiedzającego z odwiedzaną Witryną oraz produktów lub usług nabywanych lub przeglądanych przez potencjalnego Klienta.

Korzystanie z usług DCT Abu Dhabi może wymagać od Klientów lub Odwiedzających podania Danych osobowych. Klienci i Odwiedzający mają prawo zrezygnować z udostępniania danych osobowych i biometrycznych DCT Abu Dhabi. Niemniej nieudostępnienie DCT Abu Dhabi niektórych Danych osobowych może ograniczyć doświadczenia użytkowników/potencjalnych Klientów lub dostęp do niektórych produktów i usług.

Dane osobowe są wykorzystywane między innymi do następujących celów:

 • Konto
 • Transfery i żądania usług realizacji rezerwacji, zamówień, dostaw, działań, weryfikacji produktów.
 • Dodanie kontaktu Klienta lub Odwiedzającego (za jego zgodą) do listy mailingowej w celu wysyłania mu informacji o wydarzeniach, usługach, produktach, zaproszeń do udziału w działaniach (w tym między innymi działaniach promocyjnych), ankietach rynkowych lub ankietach satysfakcji; lub wysyłanie Klientowi lub Odwiedzającemu informacji marketingowych, które mogą go zainteresować. Jeżeli Klient lub Odwiedzający nie życzy sobie otrzymywania tego rodzaju informacji, może z nich zrezygnować w dowolnym momencie.
 • Zapewnienie Klientowi lub Odwiedzającemu spersonalizowanego doświadczenia użytkownika i treści, umożliwiając usługom i produktom DCT Abu Dhabi zapamiętanie preferowanych ustawień Klienta lub Odwiedzającego podczas późniejszych wizyt.
 • Zapewnienie Klientowi lub Odwiedzającemu spersonalizowanego doświadczenia użytkownika i treści w celu wyświetlania tematów związanych z jego osobistymi zainteresowaniami w oparciu o przeglądane treści.
 • Wysyłanie ważnych powiadomień do Klienta lub Odwiedzającego, w tym między innymi powiadomień o konieczności zainstalowania aktualizacji/ulepszeń systemu operacyjnego lub aplikacji internetowej
 • Kwalifikowanie dostawców i partnerów biznesowych oraz zarządzanie nimi, a także komunikacja lub współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi.
 • Ulepszanie produktów i usług DCT Abu Dhabi poprzez audyty wewnętrzne, analizę danych.
 • Analiza wydajności operacji biznesowych DCT Abu Dhabi i ocena rynku.
 • Rozwiązywanie problemów po wysłaniu do DCT Abu Dhabi błędu przez klienta lub odwiedzającego.
 • Synchronizowanie, udostępnianie i przechowywanie danych przesyłanych lub pobieranych przez użytkownika oraz danych potrzebnych do przesyłania i pobierania danych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa produktów, usług i Klientów lub Odwiedzających DCT Abu Dhabi, wdrażanie i ulepszanie systemu zapobiegania stratom i oszustwom DCT Abu Dhabi.
 • Przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych Emiratu Abu Zabi oraz przepisów federalnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich mających zastosowanie w Emiracie Abu Zabi, a także wymogów prawnych, standardów branżowych i innych wymogów DCT Abu Dhabi.

Dane biometryczne wykorzystywane są między innymi do poniższych celów:

 • Wywiązanie się z obowiązków w zakresie ochrony socjalnej, dostępu do budynków i bezpieczeństwa przez DCT Abu Dhabi lub użytkownika; oraz
 • W przypadkach, gdy jest to wymagane.

DCT Abu Dhabi może również gromadzić i wykorzystywać dane niebędące informacjami osobistymi, aby zrozumieć, w jaki sposób Klienci i Odwiedzający korzystają z jej Witryn internetowych, produktów i usług w celu ulepszenia swoich usług i lepszego spełnienia potrzeb Klientów i Odwiedzających. DCT Abu Dhabi może gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać, przekazywać lub ujawniać informacje niebędące danymi osobowymi do innych celów według własnego uznania.

DCT Abu Dhabi przetwarza Dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, w tym między innymi:

 • Przetwarzanie Danych biometrycznych i/lub Danych osobowych w celu realizacji umowy w odpowiedzi na transakcję lub usługę.
 • Przetwarzanie Danych biometrycznych i/lub Danych osobowych za zgodą Klienta i Odwiedzającego.
 • Przetwarzanie w oparciu o uzasadnione interesy DCT Abu Dhabi lub Strony trzeciej w przypadku wykorzystywania Danych osobowych do kontaktu z Klientem i Odwiedzającym, prowadzenia badań marketingowych lub rynkowych, ulepszania produktów i usług DCT Abu Dhabi, realizacji i ulepszania programów zapobiegania stratom i oszustwom oraz do innych celów. Uzasadnione interesy obejmują między innymi bardziej skuteczne zarządzanie i prowadzenie działalności przez DCT Abu Dhabi oraz dostarczanie jej produktów i usług; ochronę bezpieczeństwa jej działalności, systemów, produktów, usług oraz Klienta i Odwiedzającego; zarządzanie wewnętrzne; przestrzeganie polityk i procesów wewnętrznych; oraz inne uzasadnione interesy określone w niniejszym dokumencie.
 • Przetwarzanie Danych biometrycznych i/lub Danych osobowych w zakresie niezbędnym do przestrzegania i spełniania wymogów prawnych.

PLIKI COOKIE I STOSOWNE TECHNOLOGIE

4.1 PLIKI COOKIE

DCT Abu Dhabi wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji Klienta lub Odwiedzającego korzystającego z naszych Witryn internetowych i usług. Tekst w pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn oraz cyfr i znaków. Pliki cookie są specyficzne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych używanych przez daną osobę i umożliwiają Witrynom przechowywanie danych, w tym między innymi preferencji Klientów i Odwiedzających lub produktów w koszykach zakupowych.

Przeglądarka Odwiedzającego zwraca informacje z pliku cookie wyłącznie do domeny, z której pochodzi plik cookie, a jego zawartość może pobrać lub odczytać wyłącznie serwer, który utworzył plik cookie.

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych i dostawców usług internetowych, DCT Abu Dhabi wykorzystuje pliki cookie w swoich Witrynach w celu poprawy doświadczeń użytkowników. Pliki cookie sesji są usuwane po każdej wizycie, podczas gdy trwałe pliki cookie pozostają zapisane na czas kolejnych wizyt. Pliki cookie pozwalają Witrynom zapamiętać ustawienia użytkownika, w tym między innymi język, rozmiar czcionki na komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym oraz inne preferencje przeglądarki. Oznacza to, że użytkownik nie musi ponownie ustawiać preferencji podczas każdej wizyty. W przypadku gdy pliki cookie nie są używane, Witryny potraktują użytkownika jako nowego Odwiedzającego za każdym razem, gdy użytkownik otworzy stronę internetową.

DCT Abu Dhabi nie wykorzystuje plików cookie do celów innych niż określone w niniejszej Polityce. Klient i Odwiedzający mogą zarządzać plikami cookie lub usuwać je zgodnie z własnymi preferencjami. Klient lub Odwiedzający może usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu, a większość przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie plików cookie. Jednak robiąc to, Klient lub Odwiedzający musi zmienić ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza Witryny lub usługi.

4.2 SYGNAŁY NAWIGACYJNE I ZNACZNIKI PIKSELOWE

Oprócz plików cookie DCT Abu Dhabi może również korzystać z innych podobnych technologii w swoich Witrynach i usługach internetowych, takich jak sygnały nawigacyjne i znaczniki pikselowe. Na przykład, gdy Klient lub Odwiedzający otrzyma wiadomość e-mail od usług sieciowych DCT Abu Dhabi, może ona zawierać

adres URL, który prowadzi do Witryny. Jeżeli Klient lub Odwiedzający kliknie łącze, DCT Abu Dhabi będzie śledzić jego wizytę, aby poznać jego preferencje dotyczące produktów i usług oraz poprawić obsługę klienta. Sygnał nawigacyjny to przezroczysty obraz graficzny umieszczony w witrynie internetowej lub w wiadomości e-mail. DCT Abu Dhabi używa znaczników pikselowych w wiadomościach e-mail, aby dowiedzieć się, czy wiadomość została otwarta. Klient lub Odwiedzający może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji na liście mailingowej DCT Abu Dhabi, jeśli nie chce być śledzony w ten sposób.

Korzystając z Witryn, Klient lub Odwiedzający wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i znaczników pikselowych, jak opisano powyżej.

4 UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH/BIOMETRYCZNYCH

DCT Abu Dhabi może, gdy usługi są świadczone przez strony trzecie upoważnione przez DCT Abu Dhabi, udostępniać Dane osobowe tym stronom trzecim w sposób opisany w niniejszej Polityce. Na przykład gdy Klient lub Odwiedzający dokonuje zakupu usług lub produktów on-line od DCT Abu Dhabi, DCT Abu Dhabi może udostępnić jego Dane osobowe dostawcy usług logistycznych w celu zorganizowania wysyłki produktu lub stronie trzeciej w celu dostarczenia Klientowi zakupionej usługi. Ponadto jako organizacja turystyczna DCT Abu Dhabi może udostępniać Dane osobowe swoim podmiotom stowarzyszonym, podmiotom zależnym, udziałowcom i innym podmiotom rządowym w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu.

W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w odpowiedzi na ważne procedury prawne, DCT Abu Dhabi może również ujawnić Dane biometryczne i Dane osobowe organom ścigania lub innym agencjom rządowym. W przypadku zaangażowania DCT Abu Dhabi w restrukturyzację lub proces sądowy w danej jurysdykcji, Dane osobowe mogą zostać ujawnione. DCT Abu Dhabi może również ujawnić dane Klienta lub Odwiedzającego w stosownych przypadkach, w tym, bez ograniczeń, w celu wykonania postanowień Regulaminu, gdy DCT Abu Dhabi uzna, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, lub gdy jest to związane z dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności.

5 KONTROLA DOSTĘPU I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/BIOMETRYCZNYCH

Obowiązkiem każdego Klienta i Odwiedzającego jest sprawdzenie, czy wszystkie Dane osobowe przekazane DCT Abu Dhabi są prawidłowe. DCT Abu Dhabi dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe były dokładne i kompletne, aktualne i bezpieczne.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, Klient lub Odwiedzający może:

 • zażądać dostępu do swoich Danych osobowych przechowywanych przez DCT Abu Dhabi;
 • zażądać od DCT Abu Dhabi aktualizacji lub poprawienia nieścisłości w swoich Danych osobowych;
 • odmówić DCT Abu Dhabi wykorzystania jego Danych osobowych; oraz
 • złożyć pisemny wniosek do DCT Abu Dhabi z prośbą o usunięcie swoich Danych osobowych z bazy danych DCT Abu Dhabi. DCT Abu Dhabi może odrzucić wniosek, jeśli uzna, że jest on nieuczciwy lub niewykonalny, lub może zagrażać prywatności innych osób.

O ile zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, Klienci i Odwiedzający mają prawo do wycofania swoich zgód udzielonych w ramach niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Niezależnie od wycofania zgody DCT Abu Dhabi nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych osobowych do momentu wycofania zgody przez DCT Abu Dhabi, a DCT Abu Dhabi może kontynuować przetwarzanie danych Klienta i Odwiedzającego oraz Danych osobowych, jeśli istnieje wystarczające uzasadnienie na mocy obowiązującego prawa i nie ponosi odpowiedzialności za działanie zgodnie z tym uzasadnieniem.

6 OCHRONA I ZATRZYMYWANIE DANYCH OSOBOWYCH/BIOMETRYCZNYCH

DCT Abu Dhabi zobowiązuje się do ochrony Danych biometrycznych i/lub Danych osobowych i zapewnienia maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka wycieku danych. DCT Abu Dhabi stosuje odpowiednie środki fizyczne, zarządcze i techniczne w celu ochrony Danych biometrycznych i/lub Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą. Na przykład DCT Abu Dhabi wykorzystuje technologie kryptograficzne, maskowania i tokenizacji w celu zapewnienia poufności danych, mechanizmy ochrony zapobiegające atakom oraz mechanizmy kontroli dostępu umożliwiające jedynie autoryzowany dostęp do Danych biometrycznych i/lub Danych osobowych. DCT Abu Dhabi zapewnia również szkolenia i kampanie dotyczące bezpieczeństwa, prywatności i ochrony dla pracowników w celu podniesienia ich poziomu wiedzy na temat ochrony danych biometrycznych i/lub danych osobowych.

DCT Abu Dhabi przechowuje Dane biometryczne i/lub Dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że wydłużenie okresu przechowywania jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Okres przechowywania danych może się różnić w zależności od scenariusza, produktu i usługi. Standardy stosowane przez DCT Abu Dhabi w celu określenia okresu przechowywania danych obejmują między innymi:

 • czas wymagany do przechowywania Danych biometrycznych i/lub Danych osobowych w celu realizacji celów biznesowych, w tym dostarczania produktów i usług;
 • prowadzenie powiązanych rejestrów transakcji i rejestrów biznesowych;
 • kontrola i poprawa wydajności oraz jakości produktów i usług;
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów, produktów i usług;
 • przetwarzanie ewentualnych zapytań lub skarg użytkowników oraz lokalizowanie problemów;
 • zgodę Klienta lub Odwiedzającego na dłuższy okres przechowywania danych; oraz
 • czy obowiązujące przepisy prawa, umowy i inne równoważne postanowienia zawierają specjalne wymogi dotyczące danych.

DCT Abu Dhabi przechowuje informacje rejestracyjne użytkownika tak długo, jak dane konta są niezbędne do świadczenia usług. Klient Odwiedzającego może zdecydować się na wyrejestrowanie swojego konta. Po wyrejestrowaniu konta DCT Abu Dhabi zaprzestanie dostarczania Klientowi Odwiedzającemu produktów i usług oraz usunie jego Dane biometryczne i/lub Dane osobowe, pod warunkiem, że usunięcie nie jest ograniczone lub zabronione przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.

7 DANE OSOBOWE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Niektóre Witryny, produkty i usługi są przeznaczone dla osób pełnoletnich, a osoby niepełnoletnie nie mogą utworzyć konta DCT Abu Dhabi bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeżeli dane osobowe osoby niepełnoletniej są gromadzone za uprzednią zgodą rodziców, DCT Abu Dhabi wykorzystuje lub ujawnia dane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, za wyraźną zgodą

rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej lub gdy będzie to konieczne w celu ochrony osoby niepełnoletniej. W przypadku przypadkowego zgromadzenia przez DCT Abu Dhabi Danych biometrycznych i/lub Danych osobowych osoby małoletniej bez uprzedniej zweryfikowanej zgody rodzica lub opiekuna osoby małoletniej DCT Abu Dhabi postara się jak najszybciej usunąć te dane i nie będzie ponosić odpowiedzialności za zaniedbanie polegające na podaniu danych osoby małoletniej w celu rejestracji.

8 USŁUGI STRON TRZECICH

Aby zapewnić pozytywne doświadczenia użytkownika, użytkownik może otrzymywać z Witryn treści lub łącza internetowe do witryn podmiotów zewnętrznych. DCT Abu Dhabi nie kontroluje Podmiotów zewnętrznych, a za decyzje Klienta lub Odwiedzającego dotyczące korzystania z łączy, przeglądania treści i/lub uzyskiwania dostępu do produktów lub usług dostarczanych przez Podmioty zewnętrzne odpowiada on osobiście.

DCT Abu Dhabi nie kontroluje praktyk ochrony prywatności i polityk ochrony danych Podmiotów zewnętrznych. Prosimy Klientów i Odwiedzających, którzy odwiedzają witryny Podmiotów zewnętrznych, o zapoznanie się z ich politykami prywatności i ochrony danych. Dane osobowe przekazane Stronie trzeciej przez DCT Abu Dhabi zgodnie z warunkami niniejszej Polityki będą ponadto podlegać polityce prywatności i ochrony danych Strony trzeciej, za którą DCT Abu Dhabi nie ponosi odpowiedzialności.

9 MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzone przez DCT Abu Dhabi mogą być przetwarzane lub dostępne w kraju/regionie, w którym użytkownik korzysta z produktów i usług DCT Abu Dhabi lub w innych krajach/regionach, w których obecny jest DCT Abu Dhabi lub jego podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, usługodawcy lub partnerzy biznesowi. W jurysdykcjach tych mogą obowiązywać odmienne przepisy dotyczące ochrony danych. W takich okolicznościach DCT Abu Dhabi podejmie środki w celu zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z wymogami niniejszej Polityki oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

AKTUALIZACJA POLITYKI

DCT Abu Dhabi zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. DCT Abu Dhabi powiadomi Klientów i Odwiedzających o istotnych zmianach w niniejszej Polityce, publikując powiadomienie w swoich Witrynach internetowych i/lub wysyłając bezpośrednie powiadomienie pocztą elektroniczną.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Użytkownik pragnący zgłosić skargę lub problem dotyczący prywatności może skontaktować się z zespołem ds. zarządzania informacjami i bezpieczeństwa pod adresem:

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, PO Box 94.000, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Telephone +971 (2) 599 5911

Kontakt: Hessa Al Nahdi;

Corporate Security Section Head; e-mail: [email protected]